Αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού μισθοδοσίας με βάση το δηλωθέν ψηφιακό ωράριο

Δυνατότητα λογιστή για παραχώρηση δικαιωμάτων στους χρήστες για απευθείας υποβολές στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Αυτόματη υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου (Ε4) κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το EPSILON SMART ERGANI

Αυτόματη υποβολή αρχείου Αδειών/Απουσιών κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το EPSILON SMART ERGANI

Αυτόματη υποβολή αρχείου Υπερωριών (Ε8) κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το EPSILON SMART ERGANI

Δυνατότητα πληροφόρησης για δεδομένα σημάνσεως ψηφιακής κάρτας εργαζομένων

Συγκριτικό Report αποκλίσεων ψηφιακού ωραρίου – ψηφιακής κάρτας

Άμεση παροχή πληροφοριών προς την επιχειρήση για αλλαγές – προσθήκες – τροποποιήσεις (π.χ. στοιχεία εργαζομένων, αλλαγές ωραρίων, λάθη & παραλείψεις εργοδοτών, παραλείψεις σημάνσεων εργαζομένων)

Δυνατότητα λογιστή για παραχώρηση δικαιωμάτων στους χρήστες για απευθείας υποβολές στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Αυτόματη υποβολή Ψηφιακού Ωραρίου (Ε4) κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το Epsilon Smart Ergani

Αυτόματη υποβολή αρχείου Αδειών/Απουσιών κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το Epsilon Smart Ergani

Αυτόματη υποβολή αρχείου Υπερωριών (Ε8) κατόπιν online ενημέρωσης της εφαρμογής μισθοδοσίας από το Epsilon Smart Ergani

Δυνατότητα πληροφόρησης για δεδομένα σημάνσεως ψηφιακής κάρτας εργαζομένων

Συγκριτικό Report αποκλίσεων ψηφιακού ωραρίου – ψηφιακής κάρτας

Αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού μισθοδοσίας με βάση το δηλωθέν ψηφιακό ωράριο

Άμεση παροχή πληροφοριών προς την επιχειρήση για αλλαγές – προσθήκες – τροποποιήσεις (π.χ. στοιχεία εργαζομένων, αλλαγές ωραρίων, λάθη & παραλείψεις εργοδοτών, παραλείψεις σημάνσεων εργαζομένων)