ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες όροι χρήσης EPSILON SMART ERGANI καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η EPSILON NET AE παρέχει την άδεια στον Εγγεγραμμένο Χρήστη να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Web συνδρομητικής εφαρμογής λογισμικού EPSILON SMART ERGANI, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση, με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ή Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με τα Ωράρια, τις Άδειες/Απουσίες, τις Υπερωρίες και τις κινήσεις των εργαζομένων των επιχειρήσεων, στα πλαίσια της εφαρμογής του Ψηφιακού Ωραρίου και της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις μεταξύ της EPSILON NET AE και του Εγγεγραμμένου Χρήστη, συνιστώντας τους όρους της άδειας πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών της εφαρμογής λογισμικού EPSILON SMART ERGANI και εφαρμόζονται κάθε φορά που ο Εγγεγραμμένος Χρήστης αποκτά πρόσβαση και κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κάθε άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για την χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής EPSILON SMART ERGANI αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εγγεγραμμένου Χρήστη. Με την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής EPSILON SMART ERGANI από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη, βεβαιώνεται η ανάγνωση, η κατανόηση και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης EPSILON SMART ERGANI. Σε περίπτωση που ο Εγγεγραμμένος Χρήστης διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο χρήσης ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI.

Η EPSILON NET AE δύναται να τροποποιήσει τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Θα ειδοποιηθείτε για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της δημοσίευσης των αλλαγών στην ιστοσελίδα  https://ergani.epsilonsmart.gr/subscriptionagreement/. Η συνεχής χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής  EPSILON SMART ERGANI μετά την τυχόν μεταβολή των όρων χρήσης θα θεωρείται ως συμφωνία του Εγγεγραμμένου Χρήστη με τους τροποποιημένους όρους.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο των παρόντων όρων χρήσης, οι ακόλουθες λέξεις ή εκφράσεις, θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω:

«Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ»: σημαίνει  το Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου μέσω του οποίου διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, το σύνολο των στοιχείων απασχόλησης των εργαζομένων των επιχειρήσεων (όπως ωράρια Εργασίες, απουσίες, άδειες, υπερωρίες, κινήσεις παρουσίας κ.ά)

«Δεδομένα»: νοούνται  όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αρχεία σχετικά με την επιχείρηση, τα υποκαταστήματα της και το προσωπικό της εναρμονισμένα με την εργατική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Εγγεγραμμένος Χρήστης στην υπηρεσία EPSILON SMART ERGANI.

«Εγγεγραμμένος Χρήστης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει νόμιμα δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της εφαρμογής λογισμικού EPSILON SMART ERGANI.

«Εξουσιοδοτημένος Χρήστης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά κατ’ εξουσιοδότηση του Εγγεγραμμένου Χρήστη δικαίωμα πρόσβασης (login) και χρήσης των υπηρεσιών της εφαρμογής λογισμικού EPSILON SMART ERGANI  ονόματι και για λογαριασμό του Εγγεγραμμένου Χρήστη.

«Οντότητα» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251/2014).

«Συνδρομή»: σημαίνει το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής λογισμικού EPSILON SMART ERGANI  για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική της EPSILON NET AE.

«Υπηρεσία/-ες EPSILON SMART ERGANI»: νοούνται οι υπηρεσίες της web συνδρομητικής εφαρμογής λογισμικού EPSILON SMART ERGANI.

«EPSILON NET AE»: σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «EPSILON NET – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ζώνη ΕΜΟ Πυλαία – Θεσσαλονίκης, Πάροδος 17ης Νοεμβρίου, αριθ. 87, Τ.Κ. 55534), με Α.Φ.Μ 099357493 και Αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 038383705000.  

«EPSILON SMART ERGANI»: νοείται η web συνδρομητική εφαρμογή λογισμικού για τη διαχείριση των βασικών δεδομένων των εργαζομένων μίας επιχείρησης, η οποία διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις, λειτουργεί από υπολογιστή, tablet & smartphone, διαθέτει ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας (ωράρια Εργασίας, απουσίες, άδειες, υπερωρίες, κινήσεις παρουσίας, ειδοποιήσεις, αναφορές κ.ά) και συνδέεται απευθείας με τα προϊόντα μισθοδοσίας του Ομίλου EPSILON NET.

Οι υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI παρέχουν τη δυνατότητα στον Εγγεγραμμένο Χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει ενεργή συνδρομή,  να καταχωρεί και να  επεξεργάζεται τα στοιχεία απασχόλησης του  προσωπικού της επιχείρησης του και να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα δεδομένα αυτά στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ. Επιπλέον διαθέτουν την αναγκαία λειτουργικότητα για την κάλυψη των απαιτήσεων που απορρέουν από την υποχρέωση υποβολής Ψηφιακών Ωραρίων του προσωπικού της επιχείρησης του Εγγεγραμμένου Χρήστη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εφαρμογής του συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Περαιτέρω, οι υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

 • Διαχείριση βασικών δεδομένων των εργαζομένων, όπως ωράριο εργασίας και δικαιούμενες ημέρες αδείας
 • Λήψη και διαχείριση προγραμματισμού εργασίας, υπερωριών και απουσίας από το σύστημα μισθοδοσίας
 • Δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών ωραρίων εργασίας (ημερήσια, εβδομαδιαία σταθερά) με ενημέρωση της εσωτερικής εφαρμογής μισθοδοσίας ή του εξωτερικού λογιστή
 • Σημάνσεις εισόδου – εξόδου εργαζομένων
 • Υποσύστημα προειδοποιητικών μηνυμάτων σε εργοδότη
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης προγράμματος Αδειών & Απουσιών με ενημέρωση της εσωτερικής εφαρμογής μισθοδοσίας ή του εξωτερικού λογιστή
 • Πρόσβαση εργοδότη σε live report σημάνσεων κάρτας εργαζομένων
 • Διαχείριση χρηστών
 • Μηχανισμό αποστολής ερωτημάτων προς την υποστήριξη

Για την πλήρη λίστα των παροχών μπορείτε να ενημερωθείτε από τον σχετικό ιστότοπο του EPSILON SMART ERGANI (https://ergani.epsilonsmart.gr/).

Οι υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI παρέχονται με τη μορφή συνδρομής συγκεκριμένης διάρκειας, η αξία της οποίας προ εξοφλείται. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της συνδρομής. Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης του επιλεγμένου «πακέτου» υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση το τρέχον «πακέτο» θα ακυρώνεται και θα δημιουργείται νέο από την ημέρα της αναβάθμισης, με ημερομηνία λήξης αυτή της προηγούμενης συνδρομής και με χρέωση της διαφοράς μεταξύ των δυο «πακέτων» για το εναπομείναν διάστημα μέχρι την λήξη της τρέχουσας συνδρομής. Η δυνατότητα μετάβασης σε μικρότερη έκδοση δίνεται με δημιουργία νέας συνδρομής μετά όμως της λήξη του χρόνου της τρέχουσας συνδρομής.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα προσθήκης λειτουργικοτήτων (modules), είτε με τη μορφή συγκεκριμένων πακέτων, είτε με την αναλογική χρέωση της τιμής τους για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της τρέχουσας συνδρομής. Η δυνατότητα αφαίρεσης κάποιας λειτουργικότητας δίνεται κατά την ανανέωση της συνδρομής και μόνο για το διάστημα της νέας συνδρομής.

Σε περίπτωση λήξης της συνδρομής και μη ανανέωσής της για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά την τελευταία ημέρα ισχύος αυτής, ο Εγγεγραμμένος Χρήστης μπορεί να προσπελάσει την υπηρεσία μόνο για επισκόπηση (ενν. η υπηρεσία παρέχεται σε κατάσταση «read only»). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δηλαδή χωρίς ο Εγγεγραμμένος Χρήστης να ανανεώσει την συνδρομή του και για τους επόμενους τέσσερις (4) μήνες, η εφαρμογή EPSILON SMART ERGANI τίθεται σε αναστολή, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στον Εγγεγραμμένο Χρήστη. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης καταβολής στην EPSILON NET ΑΕ των απαιτούμενων δαπανών, μπορεί να γίνει εξαγωγή στοιχείων του, σε αναγνώσιμη μορφή. Αν παρέλθει άπρακτο και το ανωτέρω χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, τα αποθηκευμένα δεδομένα του Εγγεγραμμένου Χρήστη διαγράφονται, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίησή του.

Το δικαίωμα του Εγγεγραμμένου Χρήστη να αναζητήσει τα δεδομένα του, παραγράφεται με την παρέλευση επτά (7) μηνών από τη λήξη της συνδρομής του, εφόσον αυτή δεν ανανεώθηκε ή από την καθ‘ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της υπηρεσίας EPSILON SMART ERGANI.

Η αμοιβή της EPSILON NET AE για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθορίζεται από τον τρέχοντα, κατά την στιγμή της αγοράς, τιμοκατάλογο όπως αυτός είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του EPSILON SMART ERGANI (https://ergani.epsilonsmart.gr/syndromes/). Οι προσθήκες των νέων λειτουργικοτήτων γίνονται με την χρέωση της τιμής αξίας τους για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της τρέχουσας συνδρομής.

Για όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με την απόκτηση και χρήση της υπηρεσίας EPSILON SMART ERGANI δύναται να εκδίδεται τιμολόγιο ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή. O Εγγεγραμμένος Χρήστης οφείλει να εξοφλεί κάθε χρέωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης αποδέχεται ότι μη εμπρόθεσμη αποπληρωμή των σχετικών χρεώσεων της υπηρεσίας EPSILON SMART ERGANI δύναται να οδηγεί σε διακοπή του δικαιώματος χρήσης της. Η EPSILON NET AE δεν είναι υποχρεωμένη να προειδοποιεί ειδικά τον Εγγεγραμμένο Χρήστη για την επικείμενη διακοπή χρήσης των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI εξαιτίας της μη αποπληρωμής των σχετικών χρεώσεων.

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική, η αποπληρωμή της χρέωσης για τις υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI μπορεί να γίνεται:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της EPSILON NET AE κατόπιν σχετικής συμφωνίας, όπου ο Εγγεγραμμένος Χρήστης υποχρεούται να συμπληρώνει συγκεκριμένες πληροφορίες στην αιτιολογία της πληρωμής.
 • Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με χρήση άλλου αποδεκτού μέσου πληρωμής.
 • Με πληρωμή του εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή / συνεργάτη της EPSILON NET AE όταν η προμήθεια των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI γίνεται μέσω του δικτύου μεταπωλητών / συνεργατών.

Η EPSILON NET AE θα χρησιμοποιεί κάθε εύλογη δεξιότητα και θα καταβάλλει τη δέουσα προσοχή κατά την παροχή των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI.

Η EPSILON NET AE ενδέχεται να ενημερώνει τo EPSILON SMART ERGANI με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή / και την αναβάθμιση των υπαρχόντων λειτουργιών του. Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης ή / και αναβάθμισης των λειτουργιών ενδέχεται να προκληθούν μικρές ή / και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας, κατά το διάστημα των οποίων ο Εγγεγραμμένος Χρήστης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα δεδομένα που τυχόν έχουν αποθηκευτεί στο EPSILON SMART ERGANI. Η EPSILON NET AE θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων διακοπής της λειτουργίας του EPSILON SMART ERGANI εξαιτίας των αναβαθμίσεών του. Επίσης, η EPSILON NET ΑΕ διενεργεί κατά καιρούς εργασίες συντήρησης και γενικότερου ελέγχου των συστημάτων της και για το λόγο αυτό μπορεί να διακόπτει τη λειτουργία του EPSILON SMART ERGANI προσωρινά ή / και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης θα πληροφορείται, υπό κανονικές συνθήκες, για τη φύση της συντήρησης, την εκτίμηση των επηρεαζόμενων υπηρεσιών και την εκτίμηση του χρόνου αποκατάστασης, με ηλεκτρονικό μέσο, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη διενέργεια των ανωτέρω εργασιών, μη συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και έκτακτης συντήρησης. Η EPSILON NET ΑΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διενεργεί τις εργασίες συντήρησης σε ημέρες και ώρες που θα διαταράσσουν όσο το δυνατό λιγότερο τις εργασίες του Εγγεγραμμένου Χρήστη, όμως δεν εγγυάται ότι κάτι τέτοιο θα μπορεί να γίνεται κάθε φορά.

Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από το EPSILON SMART ERGANI βαρύνει τον Εγγεγραμμένο Χρήστη. Η EPSILON NET AE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Εγγεγραμμένος Χρήστης από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του EPSILON SMART ERGANI ή από καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες και διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών του (down time). O Εγγεγραμμένος Χρήστης δεν δύναται να εγείρει αξιώσεις κατά της EPSILON NET AE για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί εκ των ανωτέρω λόγων, ακόμα και αν η EPSILON NET AE κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δεν ειδοποιήσει τους Εγγεγραμμένους Χρήστες για τις προ αναφερόμενες διακοπές.

Η EPSILON NET ΑΕ δεσμεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου της, καθώς και περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που απέκτησε από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη.

Η EPSILON NET ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και τον τιμοκατάλογό της, ενημερώνοντας σχετικά τον Εγγεγραμμένο Χρήστη.

Η EPSILON NET ΑE παρέχει στον Εγγεγραμμένο Χρήστη (με ενεργή συνδρομή) υποστήριξη στην χρήση των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI, συνιστάμενης αυτής στα ακόλουθα: εξατομικευμένες απαντήσεις σε γραπτά ερωτήματα (Ticketing), 24/7 πρόσβαση σε online βοηθητικό υλικό / διαδικασίες, πρόσβαση σε online help πεδίο – πεδίο για κάθε φόρμα και ειδικά σχεδιασμένη προ-παραμετροποίηση για μηδενικό κόστος εκκίνησης.

Επιπλέον παρέχει με πρόσθετη χρέωση διάφορα πακέτα υποστήριξης τα οποία είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του EPSILON SMART ERGANI (https://ergani.epsilonsmart.gr/syndromes/).                          

Η EPSILON NET AE δεν εγγυάται ότι το EPSILON SMART ERGANI θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Εγγεγραμμένου Χρήστη, ούτε ότι θα λειτουργεί σε οιοδήποτε εξοπλισμό ή περιβάλλον ή σε σύνδεση / διαλειτουργία με οποιαδήποτε άλλα προγράμματα ή εξοπλισμό που επιλέγει ο Εγγεγραμμένος Χρήστης.

Η EPSILON NET ΑΕ ουδεμία ευθύνη οποιασδήποτε μορφής (αστική, ποινική, διοικητική) φέρει έναντι του Εγγεγραμμένου Χρήστη, των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών του, των εκπροσώπων, υπαλλήλων, βοηθών, προστηθέντων, πληρεξουσίων και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό τους ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω υποστεί οιαδήποτε ζημία ή βλάβη, άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ή απώλεια κερδών ή άλλες ζημίες που θα προκύψουν ή θα προκληθούν κατά την χρήση του EPSILON SMART ERGANI  ή την αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI. Ενδεικτικά αναφέρονται,  η καθυστερημένη ή μη προσήκουσα διαβίβαση των δεδομένων στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, η παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, η τυχόν οριστική ή προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας EPSILON SMART ERGANI κ.α.

Ομοίως η EPSILON NET ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία ή / και κάθε είδους οικονομική επιβάρυνση που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Εγγεγραμμένο ή / και Εξουσιοδοτημένο Χρήστη από την μη εξουσιοδοτημένη χρήση του EPSILON SMART ERGANI, από εσφαλμένη ή κακόπιστη χρήση του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη και από την αποδοχή ή όχι των διαβιβαζόμενων δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης αναγνωρίζει και ρητά συναινεί και αποδέχεται ότι:

 • Υποχρεούται να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία και απαγορεύεται ρητώς να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI για την πραγμάτωση οποιωνδήποτε παρανόμων πράξεων που παραβιάζουν την ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο Εγγεγραμμένος Χρήστης χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI για την πραγμάτωση αδικημάτων, η EPSILON NET ΑΕ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που προκληθεί σε τρίτους, ενώ δεν αποκλείεται αξίωσή της κατά του Εγγεγραμμένου Χρήστη για οποιαδήποτε προκληθείσα σε αυτήν ζημία υλική ή ηθική από την παράνομη δραστηριότητά του.
 • Η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI απαγορεύεται ρητά.
 • Οφείλει να ανταποκρίνεται εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο σε έγγραφα ή ηλεκτρονικά αιτήματα της EPSILON NET ΑΕ εντός τριών (3) ημερών, αναφορικά με αιτήματα των αρχών ή οιωνδήποτε τρίτων.
 • Απαγορεύεται ρητώς, η υπεκμίσθωση των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών προς τρίτους. Σε περίπτωση όμως υπεκμίσθωσης, η EPSILON NET ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συνδρομή και να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του Εγγεγραμμένου Χρήστη, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση της EPSILON NET AE κατά του Εγγεγραμμένου Χρήστη για οποιαδήποτε απαίτησή της και για οποιαδήποτε προκληθείσα σε αυτήν ζημία.
 • Οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τους παρόντες όρους χρήσης, ότι είναι άνω των 18 ετών και ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά, ενώ εφόσον ενεργεί εκ μέρους οποιασδήποτε εταιρίας, ότι έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση – πληρεξουσιότητα και νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο.
 • Οφείλει να διαφυλάσσει τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI και οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την EPSILON NET AE σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, αποκάλυψης ή υποψίας απώλειας, αποκάλυψης των κωδικών πρόσβασης σε τρίτους ή σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.
 • Έχει το δικαίωμα να παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI που θα έχει κατά τα ανωτέρω αποκτήσει, σε Εξουσιοδοτημένους Χρήστες, φέροντας ο ίδιος την ευθύνη για την επιλογή αυτών αλλά και για χρήση των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI από αυτούς.
 • Υποχρεούται να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο και μέσο, ώστε να εξασφαλίσει ότι ο ίδιος, οι προστηθέντες, οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες και οποιοσδήποτε εν γένει χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI κατ΄ εντολήν και για λογαριασμό του δεσμεύεται και συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης.
 • Η χρήση των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI γίνεται με αποκλειστικά ευθύνη του και κάθε πράξη / παράλειψη των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών του, δεσμεύει τον ίδιο αποκλειστικά.
 • Η EPSILON NET A.E δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη από την χρήση των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI και είναι ο μόνος υπόχρεος και αποκλειστικά υπεύθυνος για:

 • Την ορθότητα, πληρότητα και νομιμότητα των στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που εισάγονται και αποθηκεύονται στην υπηρεσία EPSILON SMART ERGANI και διαβιβάζονται στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ.
 • Την έγκυρη και έγκαιρη, αποστολή και αποθήκευση στην υπηρεσία EPSILON SMART ERGANI όλων των απαιτούμενων δεδομένων.
 • Τη διασφάλιση της λειτουργίας της μηχανογραφικής υποδομής στις εγκαταστάσεις του, κατάλληλου μηχανογραφικού περιβάλλοντος, τηλεπικοινωνιακών και λοιπών διασυνδέσεων κάθε είδους, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβασή του στο διαδίκτυο καθόσον η υπηρεσία EPSILON SMART ERGANI καθίσταται προσβάσιμη μόνο μέσω του διαδικτύου.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης με δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσει πλήρως την EPSILON NET AE, τους εκπροσώπους, διευθυντές, βοηθούς εκπλήρωσης, προστηθέντες της από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις, ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται να υποστούν αυτοί ως αποτέλεσμα (α) τυχόν παραβίασης εκ μέρους του Εγγεγραμμένου Χρήστη  ή / και του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη των παρόντων όρων χρήσης (β) οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας ή παράλειψης κατά τη χρήση των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την Συνδρομή του εντός της προθεσμίας των (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του EPSILON SMART ERGANI. Σε περίπτωση που η αγορά του EPSILON SMART ERGANI έγινε μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου μεταπωλητών / συνεργατών της EPSILON NET AE, η παραπάνω προθεσμία των (14) ημερολογιακών ημερών άρχεται από την ημερομηνία αποστολής του κωδικού ενεργοποίησης του EPSILON SMART ERGANI στον Εγγεγραμμένο Χρήστη.

Η άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας σημαίνει αυτόματα ότι ο Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και παραιτείται ρητά αυτού. Ομοίως η περίπτωση ενεργοποίησης της Συνδρομής μετά από δοκιμαστική περίοδο σημαίνει αυτόματα και χωρίς να απαιτείται η πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας των (14) ημερολογιακών ημερών ότι ο Εγγεγραμμένος Χρήστης συναινεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης και παραιτείται ρητά αυτού.

Η EPSILON NET AE επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί απροειδοποίητα σε οριστική διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI όταν:
α) ο Εγγεγραμμένος Χρήστης χρησιμοποιήσει άπαξ ή περισσότερες φορές τις παρεχόμενες υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI για την άμεση ή έμμεση τέλεση παρανόμων πράξεων και/ή δραστηριοτήτων (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: απάτη, παραβίαση νομοθεσίας πνευματικών δικαιωμάτων) ή σε περίπτωση που ο Εγγεγραμμένος Χρήστης παραβιάσει οποιοδήποτε όρο των παρόντων όρων χρήσης.
β) υπάρχει παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης, είτε από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη, είτε από οποιονδήποτε έλκει από αυτόν δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI.
γ) ο Εγγεγραμμένος Χρήστης τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: όταν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή έχει τεθεί σε αναγκαστική εκκαθάριση, διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία).
δ) ο Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει διαπράξει κατά την κρίση της EPSILON NET AE ποινικό ή άλλο αδίκημα κατά τη χρήση των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI.
ε) για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο μη αναφερόμενο στους παρόντες όρους χρήσης.
Οι ανεπιβεβαίωτοι λογαριασμοί θα διαγράφονται 48 ώρες μετά την αποστολή του email.

Ολόκληρο το περιεχόμενο της εφαρμογής λογισμικού EPSILON SMART ERGANI (κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, σήματα υπηρεσιών, φωτογραφίες, παρεχόμενες υπηρεσίες κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της EPSILON NET AE και προστατεύονται από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, παραχώρηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του EPSILON SMART ERGANI, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EPSILON NET ΑΕ.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης φέρει την ευθύνη της διαγραφής του λογαριασμού του, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην ειδικότερη αντίστοιχη ενότητα του EPSILON SMART ERGANI. Η EPSILON NET AE δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Εγγεγραμμένο Χρήστη από τη διαγραφή του λογαριασμού του από τον ίδιο. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού του, από τον ίδιο τον Εγγεγραμμένο Χρήστη, η EPSILON NET AE προβαίνει σε διαγραφή των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στην υπηρεσία EPSILON SMART ERGANI που ο Εγγεγραμμένος Χρήστης είχε αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης της. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τη EPSILON NET AE σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης διαγραφής του λογαριασμού του.

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, δε δικαιούται να παραχωρήσει με ή άνευ ανταλλάγματος ή να διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά, το παραχωρούμενο σε αυτόν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ούτε να μεταβιβάζει την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών).

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του στην EPSILON NET AE να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με την υπηρεσία EPSILON SMART ERGANI ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες EPSILON SMART ERGANI ή/και για νέα προγράμματα που η EPSILON NET AE θέτει σε κυκλοφορία ή/και για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες, προϊόντα ή προγράμματα που η EPSILON NET AE ή/και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες παρέχουν. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μηνύματα από τη EPSILON NET AE σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI.

Με γνώμονα πάντοτε τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο και την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του αλλά και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών  συναλλαγών, η EPSILON NET ΑΕ εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσει στον μέγιστο βαθμό την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων του Εγγεγραμμένου Χρήστη. Αναλυτικότερα:

Ταυτοποίηση
Η ταυτοποίηση του Εγγεγραμμένου Χρήστη γίνεται μέσω του συνδυασμού Αναγνωριστικού Χρήστη (μοναδικό email) και του Κωδικού Ασφαλείας (Password). Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει μόνο ο κάτοχος των δύο παραπάνω στοιχείων για αυτό και ο κάθε Εγγεγραμμένος Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση σε αυτά καθώς και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την διαφύλαξη της μυστικότητάς τους. Σε περίπτωση απώλειας ή υποψίας διαρροής τους ο Εγγεγραμμένος Χρήστης πρέπει να προβεί στην ΑΜΕΣΗ ειδοποίηση της EPSILON NET AE. Η EPSILON NET ΑΕ δεν αποκαλύπτει ή/και δημοσιοποιεί με κανέναν τρόπο προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες των λογαριασμών των Εγγεγραμμένων Χρηστών. Η χρήση των παραπάνω δεδομένων αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς τους Εγγεγραμμένους Χρηστές καθώς για την ενημέρωση τους σχετικά με αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων
Το απόρρητο της μεταφοράς δεδομένων εξασφαλίζεται με την χρήση του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης Transport Layer Security  (T.L.S.) version 1.2

Αυτόματη Αποσύνδεση
Γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το περιβάλλον της εφαρμογής μετά από 30 λεπτά χωρίς καμία δραστηριότητα.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση – Ασφάλεια Υποδομών
Όλες οι υπηρεσίες των εφαρμογών λογισμικού της EPSILON NET AE φιλοξενούνται στο Microsoft Azure, ένα από τους παγκόσμιους «ηγέτες» υπηρεσιών Cloud προσφέροντας την μέγιστη ασφάλεια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της EPSILON NET AE.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σχετικό ιστότοπο Microsoft Azure Compliance Centre.

Ασφάλεια Πληρωμών
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η EPSILON NET ΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των Εγγεγραμμένων Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου EPSILON NET Α.Ε που βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο www.epsilonnet.gr. Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης κατά τη χρήση των υπηρεσιών EPSILON SMART ERGANI, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να διαγράφει όλα τα δεδομένα του και εφόσον τα διαγράψει, συγχρόνως, θα διαγράφονται οποιαδήποτε στοιχεία εμπεριέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον ίδιο ή για τους εντολείς του.

Απαγορεύεται ρητώς στον Εγγεγραμμένο Χρήστη η δημοσιοποίηση ή οικειοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών με πνευματικά δικαιώματα, επαγγελματικά απόρρητα, πατέντες, δικαιώματα βάσεων δεδομένων, εμπιστευτικές πληροφορίες κατοχυρωμένες ή μη, τεχνογνωσία, υποπέσουν στην αντίληψή του από τη συνεργασία του με την EPSILON NET ΑΕ και/ή από την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την EPSILON NET AE που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

2η Αναθεωρημένη Έκδοση: Ισχύς από 07/03/2024